Saturday, February 22, 2014

תפילה לפורים בית שמש


                                                                                
תוספת לתפילת העמידה ולברכת המזון, הנאמרת ב"פורים בית שמש", כוללת איזכור של הנסים שנעשו ביום הודאה זה

אשר הניא עצת זייפנים, ויפר מחשבות ש"סניקים,
בקום עלינו בן אדם כמו כולם, לשלוט עלינו מעל הקניון,
גזר להחשכיך אורינו, ונתן כספי ארנונינו לגבאים,      
דימה לנפשו לשלוט לעוד חמש שנים, וסיבב בעיר למצוא את ריעיו,
הוא אמץ כח ומצא חן, וגם לקח את האגודה בידיו, 
וגם ידידי מאיר עקבו אחריו, כי הזמינו אותם למסיבת "האח הגדול",
זממו כולם להוסיף קולות, וגילו פנים שלא כהלכה,
חיברו חוברות לתמוך באבוטבול, ומחבר ספרSucker Punch”" גילה את דעתו,
טמן בליבםּ שאין בהם כח לפני ההמון, אז הוסיפו חטאים על חטאיהם ואומרו,
יחזיקו שמות של שֶׁבַע אנָשִׁים בּדירה אֶחָת, לא צריכים לגור שם רק יקרא שמנו ברשימה,
בכח לא היה קול ה', כשהם הדפיסו תעודות זהות בשקר ברחוב שפת אמת,  
לקחו מהקנאים תעודות, והסתירו את פניהם במסכות ובזקנים שירדו ליעד ברכיים,
מסרו את התעודות להמשקיפים, ואמרו שאביהם ואמהם לא ראו ואת בנהם לא ידעו,      
נץ פרח ממטה אהרון, כהן צדק לשרת בקדש,   
שָֹמחנו באומרים לנו בית משפט נלך, ואלי כהן לא וויתר,
ערער לפני דיינים מומחים, ופסקו דין לצדק וּלְשָֹרִים לְמִשְׁפָּט יָשֹרוּ,  
פיהם פתחו כל יושבי הארץ, כי בחירות חוזרות יתקיימו בעירנו,
צדיקים נחלץ מיד פושעים, ואבוטבול צעק שבגץ מחוקים את הדמוקרטיה,
קבעו הבחירות בחודש אדר, זמן ששון ושמחה בכל שנה ושנה,
ראיתה את תפילת ציבורינו, והמזייפים בבית סוהר שמתה,

בית שמש צהלה ושמחה ועדכנו יחד סטטוס חדש,
תשועתם הייתה מבגץ, ותיקותם עד הבחירות הבאה,
להודיע שכל קויך לא יבושו, ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך,
ארור העסקנים אשר ביקשו לגנוב בחירותי, ברוך רצ'רד פרס ודוב האמריקאי,
ארור חדש עיתון מפסידי, ברוך שופינג מקומי,
וגם אברהם לוינתול זכור לטוֹב:


No comments:

Post a Comment